ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ

WP_20150712_18_58_24_Proߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߂ߡߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߣߴ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ߟߊ.ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫،ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬، ߛߟߊߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߘߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬.ߘߎ߲ߓߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߵ ߞߊ߲ߕߏ߫߸ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߹ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ (ߒ. ߥ. ߛ.ߖ)ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲ߘߌߢߊ ߣߴ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫.ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋߟߋ߲߬ߧߊ)ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߦߋ߲߬،ߦߊߣߌ߫ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߴ ߊ߲ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫߸ ߞߵ ߊ߲ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߣߴ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ (ߞߴ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߏ߫߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߓߊߛߌ ߘߊߥߎ߲߫ ߞߵ ߏ߬ ߖߊ߲߬ ߘߋ߬).ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߝߐߒߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߴ ߏ߬ ߦߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߞߏ߫ ߕߐ߲߯ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߲߭ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴ ߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬، ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵ ߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ߟ ߣߊߟߋ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫.ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߘߐ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ.ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߓߌߣߍ߲߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߕߊ߲߬: ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߡߞߊߝߏ߸ ߛߟߊߕߌ߮ ߡߐ߬ߡߍ߬ߘ ߟߊ߬ߡߌߣ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߟߊߛߣߍ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߝߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬߸ߘߎ߲ߓߎ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐ߫، ߏ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫،ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߥߟߏߒߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ (ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬) ߘߌ߫، ߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ߟ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬،ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߏ߫ ߥߊߟߌߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵ ߏ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߞߏߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫،ߏ߬ ߕߐ߭ ߕߏߣߍ߲߫ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬.ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߝߐ߰ߓߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߢߐ߲߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߂߀߁߁ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߓߐ߫ ߟ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ ߁ ߠߊߜߊ߲߫.ߛߟߊߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊߙߌߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬، ߞߵ ߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߎߡߊ߯ߣ ߞߊ߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߞߴ ߏ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߦߋ߫ ߌߘߐ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏ߫.ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘ.ߝ.ߖ.ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰:ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߝߏ߲߫ ߓߍ߲߭߸ߞߏ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߘߌ߯ߣߊ߸ ߕߊ߯ߛߌߟߊߞߏ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬، ߣߴ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߊ߯ ߘߴ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߲ ߠߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.ߞߏ߫ ߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߴ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߎ ߞߐߞߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬،ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߊ߲ߞߎ߲߫߸ ߛߴ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߕߊ߯ ߢߍ߫. ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߵ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߦߋ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐߞߏ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߕߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߟߐߟߐߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߝߐ߰ߓߍ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬.ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬.ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߝߍ߬߸ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߜߙߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߍ߬ߦߊ߫.ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߴ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫.ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬،ߓߊߙߌߞߊ߫ ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߍߥߊ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߊ߲߬ ߄ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬.

ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬

WP_20150704_10_41_39_Proߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߓߌ߬ ߂߀߁߅ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߄ ߞߍ߫ ߘߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߓߟߏ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߍ߰ߡߎ߲߬ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫.ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߟߏߜߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫ ߓߟߏ߫،ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߰ߟߏߡߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ߓߊ ߟߊ߫، ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍߟߌߟߊ ߘߌ߫، ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߎߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫،ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߬ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߓߌ߬،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬،ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߊߟߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲߬ ߝߏ߮ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߞߣߍ ߡߊ߬.ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌ߫ ߢߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯، (ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬)ߓߟߏ߫، ߞߵ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߛߊ߲߬ߕߊ ߞߊ߲߬، (ߖ.ߕ.߂߀߀ ߀߀߀).ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߐߟߐ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߐ ߤߊߖߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߞߐ߬ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬، ߊ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮߱ ߛߊߦߌߝߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߝߏ߮ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ (ߗߋߞߊ߲ ) ߓߌ߬ߟߵ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߛߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫.ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘ.ߝ.ߖ.ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߎߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߬ߡߙߍߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬߸ ߦߏ߫(ߤߝ߭ߊߙ).ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߋߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߒߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ߸ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߖߌ߮ ߘߌ߲ߞߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߏ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߋߙߌߞߍ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬: ߞߏ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߎߙߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߕߋߏ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߛߋߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ ߟߐ߬ ߒߞߏ ߞߋߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߴ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߤߖߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߊ߲߬ ߁߉߆߆ ߟߊ߫،ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬.ߤߊߖߊ߬ ߛߊߙߊ߲߫ ߘߙߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߙߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬.ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߫.ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߯ߣߊߞߏ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߖߊߥߙߊߞߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߫ ߡߊ߰ߘߌ߬ߜߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߞߌ߬ߛߐߛߐ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ߞߟߐߟߊ (ߡߌ߬ߛߙߌ ߞߊ߬ߓߊ)ߢߍߓߊ߯ߝߟߐ.ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߡߊ߬.ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߠߕߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬: ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߢߌ߲ߦߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߎߡߊ߯ߣ ߞߊ߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߞߎ߬ߙߣߊ ߝߜߍ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߋߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߤߝߊߙ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫.ߞߏ߲߬ߓߏ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߤߊߖߊ߬ ߛߊߦߌߝߐ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵ ߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߊ߬.ߞߊ߬ ߛߌ߬ߢߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߟߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊߟߡߊ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

WP_20150625_14_24_42_Proߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲߫ ߂ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߛߟߊߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߞߍ߫.ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߰ߟߏߡߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ (ߊߙߊߓߎ ߒߞߏ) ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬߂߀߁߅ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫.ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬.ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߝߊ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߎ߲ߕߎ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ(ߍߟ ߞߊ߬ߓߊ )ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߣߊ ߦߋ߫ ߤߊߖߊ߬ ߛߊߘߊ߲߫ ߘߙߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫.ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߐ ߤߊߖߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߝߐ߫ ߌ ߞߐ߫ ߘߋ߬߹ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߰ߟߏߡߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

ߞߏ߫ ߕߌߞߍ߲ ߖߊ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߝߋߎ߫.

calb18263image_jpgߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߖߏ߰ߛߏ߬ߖߊ߰ߛߟߊ߬ ߥߣߊ ߕߌߞߍ߲߫ ߖߊ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߎߡߊ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߛߊߛߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫، ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫.ߞߵ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬،ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߡߊ߬.ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ ߜߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߌ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬.ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߖ߭ߊߖ߭ ߞߌߝ ߂߀߁߅ ߕߏߟߏ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߲߬ߛߊߛߊ߫. ߕߌߞߍ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ߟ ߏ߬ ߕߴ ߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߝߋߎ߫.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫

f35ead93d7ee3b19071cb141e373baedd5deed17-592x296-1434811106ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߡߎߙߌ߲ߕߌߓߊ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊߟߌߞߏ ߟߊߘߎ߲߫،ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߙߎ߬ߘߊߡߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߊߖ߭ߥߊߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߕߏ߰ߝߏ)ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߐߞߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߮ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫.ߊߜ߭ ߡߎ߬ߤߊߡߍߘ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬،ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߊߟߑߗ߭ߋߙߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߙߊߡߑߕߊߣ ߟߊߡߙߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߘߐ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ

calb17974a_jpgߓߊߘߋ߲ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞ߲ߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߝߎߕߊ߫߸ ߏ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߟߍ߫: ߢ: ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߬ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟
ߖ: ߤߊߕߍ߫߹ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߘߐߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ -ߡߊ߬-ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋ߲߰ߧߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ (ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫)ߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߟߊ߬ߓߊ߬ ߡߊߜߍ߲߫، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߡߐ߬ߡߍߘ ߛߊߦߌߘ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬، ߘߟߊ߬ߓߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߂ ߟߋ߬ ߞߍ߫.ߕߐ߬ ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߞߏ ߟߊ߫،ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߛߐ߰ߒߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߰ߙߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߬،ߝߎߕߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߝߟߐߝߟ ߡߍ߲ ߟߐ߭ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߬߸ ߣߴ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߎߕߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.
ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߛߐ߰ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߂߀߁߅ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ߁߅߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫،ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߞߐ߲ߘߐ߲߫߂ ߞߍ߫.ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߞߘߐ ߊߓߎߓߞߊߙ ߓߌߙߏ߬ ߖߊߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߦߏ߫ ߊߦߌߛ߭ߊ߬ ߓߊ ߟߎ߬،ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߓߌߙߏ߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫،ߞߵ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߱ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫،ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߊߦߟߍߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߔߐ߯ߙߍߘߊߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬، ߊ߬ ߓߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߞߟߊߓߋ߬.ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߕߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߴ ߏ߬ ߞߌ߬ߦߵ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߟߋ߬.

ߋߞߎߥߊߕߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Equatorial Guinea's President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo greet the press as they arrive at the White House for a State Dinner on behalf of the US-Africa Leaders Summit, August 5, 2014, in Washington, DC. Nearly 50 heads of state and government from Africa are attending the summit to advance business, agriculture, development and infrastructure interests on the continent.              UPI/Mike Theiler Photo via Newscom/upiphotostwo325971/1408060300

ߋߞߎߥߊߕߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߲ߕߌ߮ ߕߋߏߘߙߏ߫ ߏߓߌߦߊ߲ߜ߭ ߒߜ߭ߎߡߊ߫ ߒߓߊߛߜ߭ߏ߫ ߛߣߍߡߊߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߁߅ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬߁߈ ߡߊ߬߸ߏߓߌߦߊ߲ߜ߭ ߒߜ߭ߋߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߏ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵ ߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߡߊ߬.ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߕߐ ߂ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߡߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫.ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߕߐ ߂ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߒ ߝߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߡߊߛߌߦߊ߲ߛ ߒߜ߭ߌߡߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊߝߊ߬ߛߊ ߘߐ߫.ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊߖߌߓߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߘߐ߫.ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߂ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߐ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫߹
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߞߍ߫

calb16438a_jpgߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲ (ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߫)ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߘߊߜߟߏ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ߬߂߀߁߅ ߘߓߊ߫ߕߊ ߂߈ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲(ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߫)ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊߝߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߂ߙߋ߲߄߅ ߟߊ߫. ߞߵ ߊ߬ ߕߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߡߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߢߎߡߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߥߙߊߞߘߊ߫.
ߊ߬ ߝߐߒߛߌߟߊ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߍߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫:ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬، ߞߐ߰ߦߊ߫ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫،ߝߙߌ߬ߦߊ߫،ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫.ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ ߢߎߡߍ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬: ߟߊߓߋ߬،ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫، ߔߌߕߊ߬.ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬.ߦߊߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߎߓߋߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ ߢߎߡߍ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ ߘߐ߫.ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߍ߲ߓߍߘߐ ߦߋ߫(ߥߊߕ ߂߄߀߀߀߀)ߠߋ߬ ߡߊ߬.ߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߖߐ߰ߣߍ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߬ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߄߀ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߫ %߂߅߸ ߛ߭ߌߣ ߕߊ߫ %߇߅.
ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߝߐ߫߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊߞߋߟߋ߲ߧߊ ߛߍ߲ߓߊ

calb16002a_jpgߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊߞߋߟߋ߲ߧߊ ߛߍ߲ߓߊ.ߡߍ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߟߏ߫ ߛߍߝߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫. ߛߍ߲ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߜߊ߰ߟߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߜߋߟߋ߲ߓߊ߫، ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߢߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߋߦߌ ߘߐ߫.ߣߌ߲߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߛߊߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߂ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߂߀߁߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂ ߡߊ߬.ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߡߝߊ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫.
ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ ߞߊ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫

2014-11-30 17.15.03
ߛߟߊߕߌ߮ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߊ߬ ߝߏߝߣߊߗߍ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߂߀߁߄ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬߃߀ߡߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߵ ߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ %߁߀߀ ߘߌ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߌ߫ (ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫)ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߝߐ߰ߓߍ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏߝߣߊߞߍ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߤߥߊ߬ ߟߊ߲ߛߌߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߫ ߟߍ߭ߞߘߐ߫ ߛߊߘߊ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫.ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߏ߬ ߃ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߝߙߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.ߊ߬ ߡߊߝߟߍ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߝߟߐߡߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߗߍߞߏ߫ ߞߟߍ)ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮)ߛߓߊߣߊ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߜߎ߲߬ߘߎ).ߊ߬ ߘߐߜߍ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌߟߋ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫.ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߟߌ߫ ߝߙߍߕߍ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫:(߂߂߄)߆߂߂ ߂߃߉ ߉߂߆ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.